Badania doświadczalne wspomagane komputerowo

Zapoznanie studentów z podstawami budowy i działania przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo analogowych 

Scharakteryzowanie dostępnych typów przekształceń obrazu i możliwości ich zastosowania w analizie obrazu 

Scharakteryzowanie analogowych i cyfrowych filtrów i ich zastosowań do polepszania jakości sygnałów 

Przygotowanie studentów do adaptacji i projektowania układów pomiarowych wykorzystujących komputery 

Przygotowanie studentów do tworzenia oprogramowania wspierającego pomiary i analizę danych z przyjaznym interfejsem użytkownika 

Przygotowanie studentow do pracy zespołowej i kierowania zespołem projektowym

Student potrafi: 

1. wymieniać podstawowe interfejsy przyrządów pomiarowych 

2. klasyfikować przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 

3. rozpoznawać typy przekształceń obrazu i znać ich efekty działania 

4. rozpoznawać rodzaje zakłóceń i wybierać optymalne filtry 

5. projektować nowe układy pomiarowe lub adaptować istniejące 

6. planować eksperymenty i wykonywać pomiary z wykorzystaniem komputera 

7. projektować układy pomiarowe 

8. tworzyć oprogramowanie wspierające eksperyment i analizę danych 

9. raportować problemy i ich rozwiązania 

10. kierować grupą projektową

Efekty 1-4: kolokwium wykładowe 

Efekty 5-7,9: raport z realizacji projektu 

Efekt 10: obserwacja, wzajemna ocena studentów 

Efekty 8-9: raport z wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

  • Brak wiadomości.