Final project

1.  Pojęcie układu odniesienia. Transformacja Galileusza. Układ inercjalny i nieinercjalny. Siły pozorne.

2.  Podstawowe założenia i wnioski wynikające ze szczególnej teorii względności.

3.  Zasady zachowania w mechanice.

4.  Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej.

5.  Drgania harmoniczne proste, tłumione i wymuszone. Zjawisko rezonansu.

6.  Ruch punktu materialnego w polu centralnym. Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera.

7.  Procesy falowe. Rodzaje i podstawowa charakterystyka fal. Podstawowe zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal.

8.  Zerowa zasada termodynamiki i jej związek z pomiarem temperatury.

9  .Pierwsza zasada termodynamiki i przykłady jej zastosowań.

10. Pole elektryczne, opis i podstawowe własności pól. Zachowawczy charakter pola elektrostatycznego.

11. Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Model pasmowy.

12. Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego przewodników i półprzewodników.

13. Prąd elektryczny i prawa rządzące jego przepływem.

14. Prąd przemienny i wielkości go charakteryzujące. Obwód RLC.

15. Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym. Akceleratory cząstek.

16. Magnetyczne właściwości materii. Opis mikroskopowy i właściwości makroskopowe.

17. Fale elektromagnetyczne -opis. Charakterystyka widma promieniowania elektromagnetycznego.

18. Zjawiska świadczące o falowej naturze światła. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcjaświatła.

19. Dualizm korpuskularno falowy.

20. Modele budowy atomu.

21. Reakcje jądrowe. Rozszczepienie. Synteza jądrowa.

22. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Rozpady promieniotwórcze. Charakterystyka promieniowania alfa, beta i gamma.

23. Wytwarzanie, własności i detekcja promieniowania rentgenowskiego.

24. Prawa optyki geometrycznej.

25. Konstrukcja obrazów w soczewkach i zwierciadłach. Parametry i równania opisujące soczewki
i zwierciadła.

26. Budowa i zasada działania podstawowych przyrządów optoelektronicznych.

27. Zasada działania lasera. Rodzaje laserów.

28. Technologie otrzymywania przyrządów optoelektronicznych.

29. Źródła i rodzaje błędów pomiarowych oraz metody ich określania.

30. Budowa, zasada działania i parametry wyświetlaczy ciekłokrystalicznych typu "Twisted Nematic "
i "In-Plane-Switching".

31. Postulaty mechaniki kwantowej.

32. Jednowymiarowy oscylator harmoniczny w fizyce klasycznej i kwantowej.