Metody analizy danych doświadczalnych

Zapoznanie studentów ze statystycznymi metodami analizy danych doświadczalnych. 

Zapoznanie studentów z teorią błędów. 

Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania układów i procedur pomiarowych. 

Przygotowanie studentów do prawidłowego gromadzenia i analizy danych doświadczalnych.

Po ukończeniu przedmiotu student powinien potrafić: 

1. optymalnie zaprojektować lub zestawić układ pomiarowy 

2. prawidłowo przeprowadzić pomiary 

3. określić źródła błędów pomiarowych 

4. interpretować wyniki testów statystycznych 

5.przeprowadzać analizę statystyczną wyników pomiarów i ich błedów 

6. prawidłowo gromadzić i prezentować wyniki pomiarów

Literatura podstawowa:

•W. Krysickii in., Rachunekprawdopodobieństwaistatystykamatematyczna w zadaniach, cz. II, Statystykamatematyczna, PWN, Warszawa 1986.

•R. Zieliński, Generatoryliczblosowych, WNT, Warszawa 1979.

•G. L. Squires, Praktycznafizyka, PWN, Warszawa 1992.

•H. Abramowicz, Jakanalizowaćwynikipomiarów?, PWN, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

•E. Bright Wilson jr., Wstęp do badań naukowych, PWN, Warszawa, 1968.

•S. Brandt, Analiza danych, PWN, Warszawa, 1998.

•L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa 1994.

•R.N. Montegna, H.E. Stanley, Ekonofizyka, PWN, Warszawa, 2001.

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

  • Brak wiadomości.