Praca dyplomowa (magisterska)

1.Zasady zachowania w fizyce klasycznej i kwantowej.

2.Oscylator harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu.

3.Pojęcie i opis ruchu falowego. Podstawowe zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal. Rodzaje fal.

4.Zasady termodynamiki. Pojęcie energii wewnętrznej, pracy i ciepła w termodynamice.

5.Pole elektryczne, opis i podstawowe własności pól. Zachowawczy charakter pola elektrostatycznego.

6.Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Model pasmowy.

7.Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego przewodników i półprzewodników.

8.Prąd elektryczny i prawa rządzące jego przepływem.

9.Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym.

10.Fale elektromagnetyczne. Równania Maxwella. Charakterystyka widma promieniowania elektromagnetycznego.

11.Zjawiska świadczące o falowej naturze światła. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcjaświatła.

12.Dualizm korpuskularno falowy.

13.Pojęcie masy efektywnej w modelu pasmowym.

14.Prawa optyki geometrycznej. Konstrukcja obrazów w soczewkach i zwierciadłach. Wielkości i równania opisujące soczewki i zwierciadła.

15.Statystyki klasyczne i kwantowe.

16.Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

17.Budowa i zasada działania podstawowych przyrządów optoelektronicznych.

18.Zasada działania lasera. Rodzaje laserów.

19.Technologie otrzymywania przyrządów optoelektronicznych.

20.Źródła i rodzaje błędów pomiarowych oraz metody ich określania.

21.Materiały optoelektroniczne i ich właściwości.

22.Półprzewodnikowe źródła światła.

23.Dyspersja w światłowodach kwarcowych.

24.Rodzaje światłowodów.

25.Kryształy fotoniczne i ich właściwości.

26.Struktury niskowymiarowe.

27.Struktura faz ciekłokrystalicznych.

28.Budowa, zasada działania i parametry wyświetlaczy ciekłokrystalicznych typu "Twisted Nematic " i "In-Plane-Switching".

29.Wpływ symetrii kryształu na jego właściwości optyczne.

30.Pojęcie sieci odwrotnej i jej znaczenie.

31.Układy krystalograficzne i parametry je opisujące.

32.Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. Złącze p-n.

33.Budowa, zasada działania i parametry ogniw słonecznych.

34.Technologie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych.

1.Zasady zachowania w fizyce klasycznej i kwantowej.

2.Oscylator harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu.

3.Pojęcie i opis ruchu falowego. Podstawowe zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal. Rodzaje fal.

4.Zasady termodynamiki. Pojęcie energii wewnętrznej, pracy i ciepła w termodynamice.

5.Pole elektryczne, opis i podstawowe własności pól. Zachowawczy charakter pola elektrostatycznego.

6.Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Model pasmowy.

7.Prąd elektryczny i prawa rządzące jego przepływem.

8.Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym.

9.Magnetyczne właściwości materii. Opis mikroskopowy i właściwości makroskopowe.

10.Fale elektromagnetyczne. Równania Maxwella. Charakterystyka widma promieniowania elektromagnetycznego.

11.Zjawiska świadczące o falowej naturze światła. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcjaświatła.

12.Modele budowy atomu.

13.Reakcje jądrowe. Rozszczepienie. Synteza jądrowa.

14.Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Rozpady promieniotwórcze. Charakterystyka promieniowania alfa, beta i gamma.

15.Wytwarzanie, własności i detekcja promieniowania rentgenowskiego.

16.Prawa optyki geometrycznej. Konstrukcja obrazów w soczewkach i zwierciadłach. Wielkości i równania opisujące soczewki i zwierciadła.

17.Budowa i zasada działania podstawowych przyrządów optoelektronicznych.

18.Zasada działania lasera. Rodzaje laserów.

19.Źródła i rodzaje błędów pomiarowych oraz metody ich określania.

20.Struktura faz ciekłokrystalicznych.

21.Budowa, zasada działania i parametry wyświetlaczy ciekłokrystalicznych typu "Twisted Nematic "
i "In-Plane-Switching".

22.Właściwości optyczne kryształów.

23.Układy krystalograficzne i parametry je opisujące.

24.Związek między symetrią materiału krystalicznego i jego właściwościami.

25.Modele wzrostu kryształów.

26.Zjawisko adsorpcji i desorpcji cząsteczek na powierzchni. Adsorpcja fizyczna i chemiczna na granicy faz.

27.Biomateriały - ich klasyfikacja, właściwości fizykochemiczne i zastosowanie.

28.Omówić skutki działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe, z uwzględnieniem hormezy radiacyjnej.

29.Omówić fizyczne podstawy działania tomografu rentgenowskiego.

30.Omówić fizyczne podstawy działania Spektrografii NMR.

31.Omówić techniki odbioru i rejestracji sygnałów biologicznych (EEG, EKG, EMG).

32.Omówić fizyczne podstawy działania pozytonowej tomografii emisyjnej.

33.Zastosowanie preparatów promieniotwórczych w diagnostyce i terapii medycznej.

34.Oddziaływanie promieniowania laserowego z materią ożywiona i nieożywioną.

35.Budowa i zasada działania lasera. Właściwości promieniowania laserowego.

36.Zastosowanie metod spektroskopii dielektrycznej do charakteryzowania materiałów biologicznych
i farmaceutycznych.

Uwaga:

Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Biblioteki Instytutu Fizyki powinien być w twardej okładce, wydrukowany jednostronnie z dołączonymi oświadczeniami i trwale przymocowaną płytą CD.