Praca dyplomowa (inżynierska)

Wybrane zagadnienia z podstaw fizyki na egzamin dyplomowy inżynierski

1.  Pojęcie układu odniesienia. Transformacja Galileusza. Układ inercjalny i nieinercjalny. Siły pozorne.

2.  Podstawowe założenia i wnioski wynikające ze szczególnej teorii względności.

3.  Zasady zachowania w mechanice.

4.  Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej.

5.  Oscylator harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu.

6.  Ruch punktu materialnego w polu centralnym. Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera.

7.  Pojęcie i opis ruchu falowego. Podstawowe zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal. Rodzaje fal.

8.  Zasady termodynamiki. Pojęcie energii wewnętrznej, pracy i ciepła w termodynamice.

9.  Zastosowanie I zasady termodynamiki do opisu przemian gazu doskonałego.

10. Pole elektryczne, opis i podstawowe własności pól. Zachowawczy charakter pola elektrostatycznego.

11. Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Model pasmowy.

12. Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego przewodników i półprzewodników.

13. Prąd elektryczny i prawa rządzące jego przepływem.

14. Prąd przemienny i wielkości go charakteryzujące. Obwód RLC.

15. Ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym.

16. Magnetyczne właściwości materii. Opis mikroskopowy i właściwości makroskopowe.

17. Fale elektromagnetyczne -opis. Charakterystyka widma promieniowania elektromagnetycznego.

18. Zjawiska świadczące o falowej naturze światła. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcjaświatła.

19. Dualizm korpuskularno falowy.

20. Modele budowy atomu.

21. Reakcje jądrowe. Rozszczepienie. Synteza jądrowa.

22. Siły jądrowe i modele budowy jądra atomowego.

23. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Rozpady promieniotwórcze. Charakterystyka promieniowania alfa, beta i gamma.

24. Wytwarzanie, własności i detekcja promieniowania rentgenowskiego.

25. Pojęcie masy efektywnej w modelu pasmowym.

26. Prawa optyki geometrycznej.

27. Konstrukcja obrazów w soczewkach i zwierciadłach. Wielkości i równania opisujące soczewki i zwierciadła.

28. Statystyki klasyczne i kwantowe.

29. Budowa i zasada działania podstawowych przyrządów optoelektronicznych.

30. Zasada działania lasera. Rodzaje laserów.

31. Technologie otrzymywania przyrządów optoelektronicznych.

32. Źródła i rodzaje błędów pomiarowych oraz metody ich określania.

Uwaga:

Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Biblioteki Instytutu powinien być w twardej okładce, druk jednostronny z załaczonymi oświadczeniami i trwale przymocowaną płytą CD