Dla recenzentów

Recenzja powinna zawierać komentarze i krytyczne uwagi oraz:

  • krótkie podsumowanie głównych wyników pracy wraz ze znaczeniem tych wyników w dziedzinie,
  • ocenę oryginalności, poprawności i znaczenia rezultatów,
  • ocenę klarowności pracy i jej czytelności,
  • ocenę „technicznych” szczegółów pracy (jej długość, czytelność tabel i wykresów, dobór bibliografii),
  • rekomendację.

Recenzent może zarekomendować pracę jako:

  • zaakceptowaną,
  • zaakceptowaną warunkowo (recenzent wskazuje konieczność wprowadzenia poprawek i zwraca uwagę na problematyczne ustępy artykułu),
  • odrzuconą.

Recenzja powinna zostać przesłana e-mailem redaktorowi, który zajmuje się danym artykułem w czasie nie dłuższym niż 3 tygodnie od momentu rozpoczęcia procesu recenzji. Recenzent może też przygotować drugi dokument, przeznaczony wyłącznie dla redakcji, który nie będzie udostępniony autorowi.

Wszystkie materiały związane z procesem recenzji (manuskrypt, recenzja, korespondencja) są tajne. Recenzent nie może kontaktować się z autorem pracy aż do chwili zakończenia procesu recenzji. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, recenzent powinien poinformować o tym redakcję i odmówić wzięcia udziału w procesie recenzji. W takim przypadku redakcja będzie wdzięczna za zasugerowanie innego recenzenta.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Redaktorowie: