Dla autorów

Manuskrypt powinien zawierać:

  • tytuł artykułu,
  • imiona i nazwiska autora bądź autorów,
  • afiliacje wszystkich autorów,
  • abstrakt (krótki i klarowny opis uzyskanych rezultatów, nie zawierający rysunków, tabel, formuł matematycznych i odnośników bibliograficznych),
  • bibliografię (uszeregowaną w kolejności pojawiania się odnośników w tekście).

Do procesu recenzji dopuszczane są artykuły, które nie są aktualnie recenzowane w żadnym innym piśmie. Manuskrypt powinien być przesłany na adres adam.chudecki@p.lodz.pl wraz ze wszystkimi koniecznymi plikami (źródło LaTeX kodowane w UTF-8, plik pdf, rysunki). Preferujemy źródło w formacie LaTeX zgodnie z klasą którą pobrać można z poniższego zasobu:

BPAM.zip

Do edycji i kompilacji dokumentów LaTeX polecamy system Overleaf (należy wówczas pamiętać o dołączeniu do plików źródłowych zawartego w powyższym archiwum pliku bpamart.cls) z domyślnie ustawionym kompilatorem pdfLaTeX. Klasa została również wstępnie przetestowana z systemami TexLive w wersji 2021 i późniejszej oraz bieżącą wersją systemu MiKTeX.

Wyjątkowo akceptujemy również źródła w formacie Microsoft Word. W takim przypadku autor (autorzy) muszą być świadomi faktu, że proces publikacji może być znacznie dłuższy, niż w przypadku źródła w formacie LaTeX.

Po procesie recenzji zakończonej akceptacją manuskryptu, jego redakcyjna wersja w formacie pdf zostaje przesłana do autora w celu jej akceptacji. Staranne sprawdzenie artykułu jest obowiązkiem wyłącznie autora. Jest zrozumiałe, że na tym etapie redakcja uwzględni jedynie podstawowe poprawki.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Redaktorowie: