Udział Instytutu Fizyki w Zrównoważonym Rozwoju

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Zdanie to, pochodzące z raportu WCED z 1987 r. – Nasza wspólna przyszłość, trafnie streszcza koncepcję zrównoważonego rozwoju ujętego w siedemnastu punktach. Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej aktywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju w pięciu obszarach.Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Projekt „Fizyko-chemiczne mechanizmy wpływu wybranych jonów metali, których źródłem jest otoczenie człowieka na zarodkowanie i krystalizację wybranych komponentów infekcyjnych kamieni moczowych” realizowany we współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Projekt ma celu odpowiedzieć na pytanie, czy jony metali pochodzące ze środowiska, w którym żyje człowiek w krajach wysokorozwiniętych (zanieczyszczone powietrze i woda, suplementy diety, wysoko przetworzona żywność, chemikalia w gospodarstwach domowych), mogą być czynnikiem związanym z postępującym wzrostem występowania infekcyjnej kamicy moczowej w tych krajach.
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej bierze czynny udział w zapewnianiu edukacji na wysokim poziomie.
Dla szkół podstawowych był współrealizatorem następujących projektów Ministerialnych: MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe 2016-2017 oraz Uniwersytet Młodych Odkrywców 2018-2020.
Dla młodzieży szkół średnich od roku 2018 realizuje projekt: Akademicki Ośrodek dla Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej Politechniki Łódzkiej, który ma na celu zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom równy dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego oraz zachęcić młodzież do podjęcia studiów o profilu technicznym.
W ramach patronatów nad szkołami prowadzone są laboratoria z fizyki oraz wykłady ilustrowane pokazami. IF wspiera również przygotowania młodzieży do Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej poprzez udostępnianie swoich laboratoriów i konsultacje z pracownikami naukowo badawczymi.
Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Projekt „Lasery VCSEL jako energooszczędne źródła światła spójnego”. Lasery typu VCSEL są źródłami światła spójnego, które umożliwiają najniższe zużycie energii spośród wszystkich znanych typów laserów. Jest to jeden z głównych powodów ich zastosowania na dużą skalę. Ze względu na niezwykle szybko rozwijającą się branżę czujników 3D, która obejmuje również rozpoznawanie twarzy i gestów, wyznaczanie odległości, a także rozwój telekomunikacji oczekuje się, że do 2030 roku na całym świecie będzie wykorzystywanych 40 miliardów chipów laserowych. Zakładając, że wszystkie wspomniane lasery używane na świecie emitują moce optyczne od 3 mW (dla komunikacji krótkodystansowej) do 40 W (używanych w zastosowaniach LIDAR), to całkowite zużycie energii przez lasery VCSEL w roku 2030 wyniesie 5 TWh rocznie. Przyjmując, że produkcja 1 kWh w UE powoduje emisję średnio 300 g CO2 (800 g CO2 / kWh w Polsce, 600 g CO2 / kWh w Chinach i 400 g CO2 / kWh w USA według Energy Revolution: A Global Outlook, Drax 2018), to zmniejszenie zużycia energii przez lasery VCSEL tylko o 20%, co jest poziomem niewygórowanym na jaki wskazują nasze prace, spowodowałoby spadek emisji CO2 o 3*108 ton rocznie. Jest to ilość CO2 produkowana przez 200 tysięcy samochodów rocznie. Szacunki te są czysto przykładowe i nie mogą być traktowane rygorystycznie. Sugerują one jednak skalę problemu, z którym mamy do czynienia, pozostając na krawędzi ery fotonicznej i pokazują istotność prowadzonych badań.
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Innowacyjne materiały dla przemysłu — głównie nowe kompozyty organiczne oparte na ciekłokrystalicznych sieciach epoksydowych modyfikowanych nanododatkami w celu poprawienia ich przewodnictwa cieplnego oraz własności elastycznych (cykl ostatnich publikacji).
Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wzmacnianie potencjału naukowego poprzez międzynarodową współpracę naukową oraz wspólną działalność organizacyjną, na przykład w roli członka Panelu Edytorów (Editorial Board) w czasopiśmie międzynarodowym (np. Materials., impact factor 3.057).
Udział w projektach międzynarodowych i centrach doskonałości. Np. Targeting Real chemical accuracy at the EXascale (TREX), „Lasery VCSEL z przezroczystymi elektrodami" (M-Era.Net)
Udział w projekcie regionalnym Ścieżka dla Mazowsza: „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL”.
Nieformalna współpraca n.p. z Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Technishe Universitat Berlin (Niemcy), Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes CNRS (Francja).