Użycie systemu SLURM

Wprowadzenie

Podstawowym zadaniem klastra dragon jest uruchamianie długo działających zadań (trwających godziny lub dni). W tym celu wykorzystuje się system zarządzania zadaniami SLURM, który umieszcza zadania w kolejce i przydziela im zasoby obliczeniowe, dbając o to, aby wszystkie zadania były wykonywane sprawiedliwie i efektywnie. W tym rozdziale opisane są podstawowe koncepcje związane z przesyłaniem zadań do klastra, takie jak jak zalogować się, jak przesyłać zadania, jak zarządzać zadaniami i jak określić wymagane zasoby obliczeniowe.

../_images/tmux.png

Rys. 1: Przykładowa sesja terminala ssh pokazuje możliwości programu tmux oraz konfigurowalny znak zachęty zsh.

Logowanie

Do klastra dragon można zalogować się zdalnie za pomocą protokołu SSH. W tym celu należy użyć programu PuTTY na Windowsie lub komendy ssh w systemie Linux. Pliki niezbędne do obliczeń można przesyłać za pomocą programu WinSCP na Windowsie lub komendy scp w systemie Linux (należy zapoznać się z ich podręcznikami). Adres klastra to dragon.phys.p.lodz.pl. Należy używać niestandardowego portu 6010.

Do zalogowania należy użyć nazwy użytkownika i hasła, które zostały dostarczone przez administratora. Po pierwszym logowaniu zaleca się zmianę hasła za pomocą polecenia passwd. Wszystkie pliki można umieścić w katalogu domowym. Będą one dostępne ze wszystkich węzłów obliczeniowych poprzez wewnętrzny sieciowy system plików klastra.

Ostrzeżenie

Przy połączeniu SSH z klastrem dragon, należy użyć niestandardowego portu 6010 (zamiast domyślnego).

Uruchamianie zadań

Nie należy uruchamiać aplikacji obliczeniowych bezpośrednio z wiersza poleceń podczas połączenia z klastrem. Może to spowolnić działanie serwera dla innych użytkowników, a uruchomione programy zostaną automatycznie ograniczone lub zakończone. Programy powinny być uruchamiane za pomocą systemu kolejkowego SLURM na węzłach obliczeniowych. Poniżej znajduje się krótki opis różnic między węzłem logowania a węzłami obliczeniowymi.

Węzeł logowania

Gdy użytkownik łączy się z klastrem, jest on połączony z jednym komputerem współdzielonym ze wszystkimi innymi użytkownikami, zwanym „węzłem logowania”. Celem węzła jest przesyłanie zadań, kopiowanie danych, edytowanie skryptów itp. Nie wolno uruchamiać żadnych obliczeń bezpośrednio na tym węźle.

Węzły obliczeniowe

Komputery te wykonują ciężką pracę związaną z prowadzeniem obliczeń. Jednak użytkownik nie wchodzi z nimi w bezpośrednią interakcję. Zamiast tego, poleca on systemowi kolejkowania SLURM uruchomienie żądanych aplikacji, zaś SLURM znajduje dostępne węzły obliczeniowe i uruchamia na nich obliczenia.

../_images/dragon-organizacja.png

Rys. 2: Szczegóły organizacji klastra dragon.

Zasoby obliczeniowe

Klaster HPC składa się z pewnej liczby węzłów obliczeniowych, z których każdy posiada zestaw procesorów, pamięci i (ewentualnie w przyszłości) układów GPU. Użytkownik przesyła zadania które określają jakie programy mają zostać uruchomione na tych węzłach, wraz z opisem wymaganych zasobów obliczeniowych.

Użytkownik może przesyłać zarówno zadania szeregowe, jak i równoległe. Zadanie szeregowe jest wykonywane na pojedynczym węźle przy użyciu dokładnie jednego procesora CPU. Zadania równoległe mogą współdzielić pamięć na pojedynczym węźle lub działać jako oddzielne procesy komunikujące się ze sobą. W celu wybrania typu uruchamianego zadania, należy określić ilość procesów (task) i liczbę procesorów dla każdego zadania. Poniższa tabela podsumowuje możliwe typy zadań.

Typ zadania

Liczba procesów

Liczba procesorów/proces

Szeregowe

1

1

Współdzielone równoległe (np. OpenMP)

1

2-64

Oddzielne równoległe (np. MPI)

2-64

1-64

Należy pamiętać, że liczba zadań pomnożona przez liczbę procesorów na zadanie może nie może przekraczać 64, chyba że nie zadania uruchamiane są w kolejce free.

Ponadto w przypadku klastra dragon istnieje większe rozdrobnienie dostępnych zasobów. Każdy użytkownik ma możliwość wykorzystania do 1080G pamięci RAM, a zasoby zależą od od używanej kolejki, jak to określono w poniższej tabeli:

Nazwa

Priorytet

PreemptMode

GrpTRES

MaxTRES

MaxTRESPerNode

MaxWall

normal

5

cluster

cpu=64

7-00:00:00

tiny

20

cluster

node=1

cpu=2,mem=2G

00:45:00

urgent

100

cluster

cpu=48

2-00:00:00

free

0

requeue

long

3

cluster

cpu=64

28-00:00:00

Nadzorca zadań i menedżer zasobów

Nadzorca zadań i menedżer zasobów współpracują ze sobą w celu uruchamiania zadań na klastrze HPC. Nadzorca zadań jest jest odpowiedzialny za znalezienie i przydzielenie zasobów, które umożliwią wykonanie zadań w jak najkrótszym dostępnym czasie. Gdy zadanie jest zaplanowane do uruchomienia nadzorca instruuje menedżera zasobów, aby uruchomił program(y) na z wykorzystaniem przydzielonych zasobów. Jest to określane po prostu jako „uruchomienie zadania”.

Można określić warunki uruchamiania zadań. Na przykład, jednym z warunków jest zakończenie (pomyślne lub niepomyślne) wcześniej przesłanego zadania. Inne warunki obejmują dostępność określonej licencji lub dostęp do określonego systemu plików.

Zadania wsadowe

Aby przesłać skrypt wsadowy do SLURM, należy użyć polecenia sbatch. Jest ono zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi przesłanie zadań wsadowych do systemu kolejkowania, jeśli żądają one zasobów, które nie mogą być dostarczone zgodnie ze specyfikacją. Daje to możliwość weryfikacji zadania i ponownego przesłania go z niezbędnymi poprawkami.

Zadania interaktywne

Zadanie interaktywne to zadanie, które udostępnia użytkownikowi wiersz poleceń (zamiast uruchomienie skryptu), gdy zostanie uruchomione. Aby przesłać interaktywne zadanie do do SLURM należy użyć polecenia salloc. Gdy żądane zasoby zostaną przydzielone, pojawi się wiersz poleceń i będzie można uruchomić program(y) za pomocą polecenia srun.

W poniższy przykładzie żądany jest węzeł obliczeniowy dla jednego zadania i alokowane jest 2GB pamięci RAM oraz 4 procesory dla zadania interaktywnego, które może trwać do jednej godziny. Następnie pokazane jest przykładowe uruchomienie polecenia your_application na przydzielonym węźle:

user@dragon:~$ salloc --time=1:00:00 --mem=2G -n1 -c4
salloc: Przyznano przydział zadania 1234
[1234] user@dragon:~$ srun your_application

Anatomia zadania wsadowego

Zadania wsadowe wykonywane są na węzłach obliczeniowych bez udziału użytkownika. W zadaniach tych definiuje się wymagane zasoby obliczeniowe, programy do uruchomienia oraz wszelkie dane wejściowe i opcje wyjściowe. Użytkownik przesyła zadanie, zwykle w formie skryptu zadania wsadowego, do nadzorcy zadań. Jest to preferowany sposób korzystania z klastra.

Skrypt zadania wsadowego składa się z czterech głównych elementów:

 • Określenia interpretera używanego do wykonywania skryptu,

 • dyrektyw #SBATCH, które definiują domyślne parametry zadania.

 • definicji zmiennych środowiskowych i modułów (jeśli to konieczne).

 • komend uruchamiających właściwe obliczenia z ich argumentami wejściowymi i opcjami.

Oto przykład skryptu wsadowego, w którym zdefiniowano uruchomienie 8 zadań na dwóch węzłach, przydzielając łącznie 2GB pamięci RAM na każdy węzeł. Obliczenia mogą trwać maksymalnie jedną godzinę. Jest on przypisany do kolejki normal. Kiedy zadanie jest uruchamiane, ładowany jest moduł my_module i uruchamiany program my_application na przydzielonych węzłach:

#!/bin/bash
#SBATCH -n 8 -N 2
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --mem=2G
#SBATCH --qos=normal
module add my_module
srun my_application

Gdy zadanie zostanie zaplanowane do uruchomienia, menedżer zasobów wykona skrypt zadania wsadowego na pierwszym przydzielonym węźle. Polecenie srun uruchomi dodatkowe zadania na wszystkich przydzielonych węzłach.

Konkretne instrukcje dotyczące uruchamiania dostępnych programów są przedstawione w osobnym rozdziale.

Określenie wymaganych zasobów

Uruchamiając zadania na klastrze należy ręcznie określić wymagane zasoby. Jeśli użytkownik zapomni tego zrobić, zadanie otrzyma 1KB pamięci RAM i będzie mogło działać tylko przez 1 minutę. Zasoby określa się jako argumenty wiersza poleceń programu do sbatch lub salloc lub w dyrektywie #SBATCH skryptu.

Podstawowe zasoby są następujące:

Opcja długa (krótka)

Typ zasobu

--time (-t)

Całkowity czas działania zadania. Zadanie zostanie zakończone po upływie tego czasu.

-mem

Pamięć wymagana dla wszystkich zadań na każdym węźle. Ilość RAM dla każdego zadania zależy od liczby zadań przypisanych do pojedynczego węzła.

-mem-per-cpu

Pamięć wymagana na jeden przydzielony procesor. Każde zadanie otrzyma określoną ilość pamięci RAM pomnożoną przez liczbę procesorów na zadanie. Ta opcja oraz --mem wzajemnie się wykluczają.

--ntasks (-n)

Maksymalna liczba zadań, które mogą być uruchomione jednocześnie dla tego zadania zadania jednocześnie. Same zadania są uruchamiane za pomocą komendy srun. Domyślnie jest to jedno zadanie.

--cpus-per-task (-c)

Liczba procesorów na pojedyncze zadanie. Domyślnie jest to jeden. Należy zwiększyć tę liczbę dla obliczeń równoległych w pamięci współdzielonej. SLURM automatycznie ustawia zmienną środowiskową OMP_NUM_THREADS na tę wartość.

--nodes (-N)

Liczba odrębnych węzłów przydzielonych do zadania. Ogólnie należy unikać określania tej opcji. Zamiast tego należy ustawić --ntasks oraz --cpus-per-task.

Podczas przesyłania zadań należy dokładnie rozważyć wymagane zasoby. Określenie zbyt niskich wartości naraża zadanie na ryzyko przerwania, zaś ustawienie zbyt wysokich wartości marnuje zasoby klastra i zmniejsza priorytet zadania. Co więcej, małe zadania mogą być uruchamiane wcześniej w celu wypełnienia wolnych obszarów zasobach klastra, przy użyciu tzw. algorytmu backfill.

Jak oszacować, ile pamięci potrzebuje zadanie?

Trudno jest z góry oszacować dokładne zapotrzebowanie na pamięć dla zadań. Zazwyczaj najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wykorzystanie informacji z podobnych, wcześniej ukończonych zadań. Poniższe polecenie wydrukuje podsumowanie wymaganych i wykorzystanych zasobów dla uruchomionych i zakończonych zadań wsadowych:

$ seff JOBID

Wynik tego polecenia wygląda następująco:

$ seff 1592
Job ID: 1592
Cluster: dragon
User/Group: user/user
State: COMPLETED (exit code 0)
Cores: 48
Nodes: 4 (12 cores per node)
Tasks: 24 (2 cores per task)
Elapsed Time: 00:08:02
CPU Utilized: 04:36:28
CPU Efficiency: 71.70% of 06:25:36 core-walltime
Max Memory Utilized: 2.74 GB (up to 934.75 MB/node)
Memory Efficiency: 68.46% of 4.00 GB (1.00 GB/node)

Z powyższych danych można odczytać całkowity czas trwania zadania oraz wykorzystaną pamięć. Dla nowego zadania należy ustawić opcję --time na wartość nieco wyższą niż widoczna (w powyższym przykładzie rozsądną wartością wydaje się --time=10:00, tj. 10 minut). Podobnie można oszacować wymaganą pamięć. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zadań wieloprocesowych nie można przewidzieć, ile węzłów zostanie przydzielonych dla zadania, chyba że zostanie to wyraźnie określone. Dlatego bardziej rozsądne może być określenie ilości pamięcie przypadającej na jeden na CPU niż na węzeł. W powyższym przykładzie zadanie wykorzystało 2.74GB pamięci RAM dla 48 rdzeni (58 MB na rdzeń). W związku z tym całkiem rozsądnie byłoby podać --mem-per-cpu=64MB.

Innym ważnym wynikiem polecenia seff jest wydajność procesora. Jeśli jej wartość jest niska, oznacza to, że wymagana jest zbyt duża liczba procesorów. Warto wtedy zmniejszyć liczbę procesorów na zadanie lub liczbę zadań, aby utrzymać wydajność jak najbliżej 100%.

Trzeba pamiętać, że nowe zadanie może mieć inne potrzeby. Jeżeli wymagany czas zostanie przeszacowany, zadanie może oczekiwać w kolejce dłużej niż to konieczne, ale żadne zasoby nie zostaną zmarnowane.

Z kolei, jeżeli zapotrzebowanie na pamięć zostanie oszacowane zbyt wysoko, zasoby prawdopodobnie zostaną zmarnowane. Dzieje się tak, z tego powodu, że jeżeli zadanie wykorzystuje tylko 4 rdzenie procesora, ale całą pamięć dostępną w węźle, to żadne inne zadanie nie zmieści się na nim i w efekcie wszystkie pozostałe rdzenie będą bezczynne.

Należy pamiętać, że jeśli zadanie POTRZEBUJE dużej ilości pamięci, to rezerwacja całej pamięci dostępnej w węźle jest całkowicie uzasadniona. Niemniej nie należy rezerwować jej „na wszelki wypadek” lub przy braku jakiegokolwiek oszacowania rzeczywistego zapotrzebowania na pamięć. Oszacowanie takie można zrobić na podstawie podobnych poprzednich zadań, korzystając z opisanego powyżej polecenia seff. W tym celu potrzebne są identyfikatory zadań, które można znaleźć w plikach wyjściowych zadań lub za pomocą polecenia squeue albo sacct.

Nazwy zadań i pliki wyjściowe

Wszystkie zadania otrzymują zarówno identyfikator zadania, jak i nazwę, w celu ich łatwiejszej identyfikacji w systemie wsadowym. Domyślną nazwą nadawaną zadaniu jest nazwa pliku skryptu zadania, co może utrudnić identyfikację zadania, w przypadku używania standardowej nazwy dla wielu skryptów. Dowolnemu zadaniu można nadać własną nazwę za pomocą opcji -J:

#SBATCH -J test_parametrow

Spowoduje to nazwanie zadania „test_parametrow”.

Domyślnie - dla zadań przesłanych z sbatch - dane wyjściowe, które zadanie zapisuje do stdout i stderr są zapisywane do pliku o nazwie slurm_%j.out. Znak %j w nazwie pliku zostanie zastąpiony numerem zadania przypisanym przez SLURM. Zapewnia to, że plik wyjściowy zadania jest unikalny i nie będzie kolidował z plikami wyjściowymi innych zadań.

W wielu przypadkach domyślna nazwa pliku nie jest wygodna. Być może potrzebna jest nazwa pliku, która jest bardziej opisowa dla faktycznie uruchomionego zadania, lub zawierająca ważne metadane, takie jak parametry fizyczne. Nazwę plików wyjściowych można zmienić za pomocą opcji -o i -e programu sbatch. Opcja -o określa nazwę pliku zawierającego stdout, zaś opcja -e pliku zawierającego stderr. Dobrą praktyką jest dołączenie łańcucha %j do nazw plików. Zapobiegnie to nadpisywaniu plików plików wyjściowych. Poniżej znajduje się przykład:

#SBATCH -o calcflow-%j.out
#SBATCH -e calcflow-%j.err

Możesz podać tę samą nazwę pliku dla obu opcji, aby zapisać stdout i stderr do tego samego pliku. Również jeśli po prostu pominięta zostanie opcja -e, to stderr zostanie zapisany do tego samego pliku co stdout.

W przypadku używania tablic zadań, można zastąpić identyfikator zadania %j znakiem %a, który daje identyfikator całej tablicy i %A dla numeru elementu tablicy:

#SBATCH -o myarray-%a_%A.out

Partycje

Zadania SLURM są wykonywane na węzłach obliczeniowych. Ilość i rodzaje zasobów (procesory, pamięć, pamięć dyskowa itp.) mogą być zróżnicowane dla różnych węzłów obliczeniowych. Aby uzyskać przegląd węzłów i sprawdzić ich stan, należy zalogować się do klastra i wykonać polecenie:

$ sinfo

Partycje są używane przez SLURM do grupowania węzłów o identycznej lub podobnej konfiguracji. W przypadku klastra dragon — gdzie węzły są identyczne — nie ma potrzeby zwracać szczególnej uwagi na partycje. Każde zadanie zostanie przypisane do partycji najlepiej dostosowanej do zdefiniowanych wymogów.

Aby ręcznie wybrać partycję, należy użyć opcji -p poleceń sbatch i salloc lub w dyrektywie #SBATCH skryptu uruchomieniowego.

Priorytety zadań

Po przesłaniu zadania wsadowego lub zażądaniu zasobów dla zadania interaktywnego, zadanie to niekoniecznie jest uruchamiane natychmiast. Zamiast tego zadania zostaną uporządkowane w kolejce oczekujących zadań w oparciu o szereg czynników. Nadzorca zawsze będzie dążył do uruchomienia zadania znajdującego się na szczycie kolejki. Jeśli jednak zadanie zadanie nie wymaga wielu zasobów, może ono zostać uruchomione wcześniej, o ile nie opóźni rozpoczęcia żadnego zadania o wyższym priorytecie (jest to tzw. back-fill, czyli konserwatywne wypełnianie).

Czynniki wpływające na priorytet zadania można zobaczyć wywołując polecenie sprio. Czynniki te obejmują:

 • Fair-share: liczba wskazująca, w jakim stopniu użytkownik korzystał ostatnio z klastra. Jest to najważniejszy czynnik, ponieważ zapewnia, że wszyscy użytkownicy będą mogli rozpocząć swoje zadania w rozsądnym czasie. Bieżące użycie można sprawdzić sprawdzić za pomocą polecenia sshare:

  $ sshare
    Account    User RawShares NormShares EffectvUsage FairShare
  ---------- ---------- ---------- ----------- ------------- ----------
  root                1.000000   1.000000  0.500000
   physics            1  0.500000   1.000000  0.250000
   physics  username     1  0.125000   0.874713  0.007825
  
 • Rozmiar zadania: liczba proporcjonalna do ilości zasobów obliczeniowych, których zażądało zadanie zasobów obliczeniowych. Mniejsze i krótsze zadania będą miały wyższy priorytet.

 • Wiek: liczba proporcjonalna do czasu, jaki upłynął od przesłania zadania do kolejki.

 • QOS: liczba przypisana do wybranej kolejki. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

QOS

Podczas przesyłania zadania można wybrać jedną z kilku dostępnych kolejek (QOS). Pozwala to na na rozróżnienie między zadaniami o niższym i wyższym priorytecie. Na klastrze dragon użytkownik ma do wyboru następujące QOS:

normal

Dla tych co nie mają pojęcia, o co chodzi z tym QOS i chcą po prostu uruchomić swoje obliczenia.

Jest to domyślna kolejka i powinna być używana przez większość czasu. W jej ramach można uruchamiać zadania trwające do 7 dni i zużywające do 64 procesorów.

tiny

Do zadań, które można by wykonać na laptopie, ale po co zużywać baterię.

Ta kolejka jest przeznaczona do małych zadań seryjnych. Zadania są ograniczone do jednego procesora, 2GB RAM i mogą trwać tylko 45 minut. Powinna być używana do wstępnych obliczeń lub kompilacji nowego kodu. Ponieważ takie małe zadania nie powinny znacząco opóźniać innych, mają one zwiększony priorytet.

free

Coś dla skner!

Do zadań, które zużyją wszystkie dostępne zasoby, ale nie przejmują się tym, że mają najniższy możliwy priorytet. Tutaj nie ma ograniczeń innych niż fizyczne możliwości klastra. Ponadto zadania w tej kolejce nie zwiększają statystyk użycia klastra przez użytkownika. Innymi słowy, można wykonywać dowolne obliczenia za darmo!

Minusem jest to, że ta kolejka ma tak niski priorytet, że zadanie może zostać przerwane w dowolnym momencie (nazywa się to wywłaszczeniem zadania). Należy wziąć tę możliwość pod uwagę, poprzez częste zapisywanie częściowych wyników na dysk i projektowanie kodu w taki sposób, aby można go było wznowić od ostatniego zapisanego stanu po ponownym uruchomieniu. Gdy zadanie zostanie wywłaszczone, zostanie ono automatycznie umieszczone w kolejce i ponownie uruchomione, gdy zasoby będą znowu dostępne.

W tej kolejce ukończenie projektu badawczego może zająć trochę czasu, ale jest całkowicie darmowe!

urgent

Dla tych, którzy nie potrafią planować. Jeśli musisz wysłać artykuł albo zgłoszenie na konferencję na wczoraj, to jest to kolejka dla Ciebie!

Wiemy, jak działa nauka i planowanie może być trudne, szczególnie gdy należy oczekiwać nieoczekiwanego. Zatem w sytuacji krytycznej, zamiast panikować, można skorzystać z tej kolejki. Jest to jednak dość uciążliwe dla innych, którzy próbują spokojnie pracować w swoim tempie. W związku z tym obowiązują następujące zasady:

 • Zadania w tej kolejce otrzymują ogromny priorytet, który daje niemal gwarancję przeskoczenia każdego innego zadania czekającego w kolejce.

 • Do współczynnik użycia klastra jest naliczane 10 razy więcej (znormalizowanych) zasobów w porównaniu do kolejek normal lub tiny. Z tego powodu inne zadania użytkownika będą musiały czekać dłużej niż zwykle na swoją kolej. Obejmuje to także zadania w kolejce urgent, więc przesyłanie tutaj wielu zadań jest bezcelowe.

 • Jeśli administratorzy serwera zauważą, że użytkownik korzysta z tej kolejki częściej niż raz na jakiś czas, dostep do niej zostanie zablokowany. Po tym niemiłym zdarzeniu, może on być przywrócony wyłączone po przekazaniu administratorom (obecnie Maciej i Piotr) odpowiednich łapówek w postaci piwa, ciasta lub innego eleganckiego napoju.

long

Czasami uzyskanie pożądanych rezultatów może zająć dużo czasu.

Ta kolejka jest przeznaczona do długich zadań (do 28 dni). Ma obniżony priorytet, a jeden użytkownik może zająć maksymalnie 64 procesory w tej kolejce. Ale można za to uruchomić obliczenia i wyjechać na wakacje do Hiszpanii. Gotowe wyniki będą czekały po powrocie. Trzeba tylko pamiętać, aby kupić każdemu administratorowi serwera butelkę dobrego wina (dlaczego to nigdy się jeszcze nie zdarzyło?).

Aby określić kolejkę podczas wysyłania zadania za pomcoą polecenia sbatch lub salloc, należy użyć przełącznika --qos= w linii poleceń lub w deklaracji #SBATCH.

Sprawdzanie statusu zadania

Status zadania można sprawdzić za pomocą polecenia squeue.

$ squeue
../_images/slurm-small.png

Rys. 3: Aktywność klastra wyświetlana w przeglądarce.

../_images/ganglia.png

Rys. 4: Złożone informacje oferowane przez ganglia.

Najczęściej używanymi argumentami są -u nazwa_użytkownika, co pozwala na wyświetlanie tylko zadań danego użytkownika oraz -j jobid dla pokazania zadań o określonym identyfikatorze. Dodanie parametru -l pozwoli zobaczyć więcej szczegółowych informacji o zadaniach.

Alternatywnie, można użyć polecenia sacct. Polecenie to pokazuje przydatne informacje o bieżącym i przeszłym wykorzystaniu zasobów wykorzystaniu zasobów. Na przykład, aby uzyskać statystyki zadań własnych zadań, które rozpoczęły się po 2017-04-14 11:00:00 i zakończyły przed 2017-04-14 23:59:59 należy napisać:

$ sacct -S 2017-04-14T11:00:00 -E 2017-04-14T23:59:59

Aby uzyskać statystyki dla określonego zadania:

$ sacct -j 1234

Usuwanie zadań

Komenda scancel przerywa zadanie usuwając je z kolejki lub zabijając procesy zadania, jeśli zostało ono już uruchomione:

$ scancel 1234

Usuwanie wszystkich zadań za jednym razem:

$ scancel -u nazwa_użytkownika

Zmienne środowiskowe dostępne dla skryptów wykonawczych

W skryptach można używać wielu zmiennych środowiskowych, które są automatycznie ustawiane przez SLURM. Najbardziej przydatne z nich są wymienione poniżej:

Nazwa zmiennej

Opis

SLURM_ARRAY_TASK_COUNT

Całkowita liczba zadań w tablicy zadań.

SLURM_ARRAY_TASK_ID

Numer identyfikacyjny (indeks) w tablicy zadań.

SLURM_ARRAY_TASK_MAX

Maksymalny numer ID (indeksu) w tablicy zadań.

SLURM_ARRAY_TASK_MIN

Minimalny numer ID (indeksu) w tablicy zadań.

SLURM_ARRAY_TASK_STEP

Rozmiar kroku indeksu w tablicy zadań.

SLURM_ARRAY_JOB_ID

Numer identyfikacyjny zadania głównego w tablicy zadań.

SLURM_CLUSTER_NAME

Nazwa klastra, w którym wykonywane jest zadanie.

SLURM_CPUS_ON_NODE

Liczba procesorów w przydzielonym węźle.

SLURM_CPUS_PER_TASK

Liczba żądanych procesorów na zadanie. Ustawiane tylko jeśli --cpus-per-task jest określona.

SLURM_JOB_ID

Identyfikator zadania.

SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE

Liczba procesorów dostępnych dla zadania w tym węźle.

SLURM_JOB_DEPENDENCY

Ustawione na wartość opcji Wzajemne zależności zadań.

SLURM_JOB_NAME

Nazwa zadania.

SLURM_JOB_NODELIST

Lista węzłów przypisanych do zadania.

SLURM_JOB_NUM_NODES

Całkowita liczba węzłów w alokacji zasobów zadania zadania.

SLURM_JOB_PARTITION

Nazwa partycji, w której uruchomione jest zadanie.

SLURM_JOB_QOS

Kolejka (QOS) alokacji zadania.

SLURM_MEM_PER_CPU

To samo co --mem-per-cpu

SLURM_MEM_PER_NODE

Taki sam jak --mem

SLURM_NODEID

Identyfikator przydzielonych węzłów.

SLURM_NTASKS

Taki sam jak -n, --ntasks

SLURM_PROCID

Numer MPI (lub względny identyfikator procesu) bieżącego procesu

SLURM_RESTART_COUNT

Liczba ponownych uruchomień zadania, jeśli zadanie zostało ponownie uruchomione z powodu awarii systemu lub zostało ponownie umieszczone w kolejce.

SLURM_SUBMIT_DIR

Katalog, z którego wywołano sbatch.

SLURM_SUBMIT_HOST

Nazwa hosta komputera, z którego wywołano sbatch. sbatch.

SLURM_TASKS_PER_NODE

Liczba zadań uruchomionych na każdym węźle. Wartości są oddzielone przecinkami i w tej samej kolejności co SLURM_NODELIST. Jeśli dwa lub więcej kolejnych węzłów mają mieć taką samą liczbę zadań, po tej liczbie występuje „(x#)”, gdzie „#„ jest liczbą powtórzeń. Na przykład, „SLURM_TASKS_PER_NODE=2(x3),1” oznacza, że pierwsze trzy węzły wykonają pierwsze trzy węzły wykonają po trzy zadania, a czwarty węzeł wykona jedno zadanie.

SLURM_TASK_PID

Identyfikator procesu uruchamianego zadania.

SLURMD_NODENAME

Nazwa węzła uruchamiającego skrypt zadania.

Tablice zadań

Aby przesłać dużą liczbę podobnych zadań, istnieją dwa możliwe podejścia. Po pierwsze, możliwe jest napisanie skryptu powłoki, który wielokrotnie wywoła polecenia sbatch.

Drugim podejściem - które jest prostsze i potencjalnie bardziej wydajne - jest przesłanie tablicy zadań przy użyciu jednego skryptu SLURM i pojedynczego wywołania polecenia sbatch. Tablice zadań pozwalają na uruchomienie dużej liczby podobnych zadań i zapewniają mechanizm, który pozwala użytkownikom klastra na odwoływanie się do całego zestawu zadań, tak jakby było to pojedyncze zadanie.

Przesyłanie tablic zadań

Tablice zadań są przesyłane z pomocą opcji -a lub --array w wywołaniu polecenia sbatch lub przez dołączenie dyrektywy #SBATCH -a do skryptu SLURM. Opcja -a przyjmuje rozdzielaną przecinkami listę numerów ID zadań lub jedną albo więcej par numerów ID zadań rozdzielonych myślnikiem.

Każde zadanie w tablicy zadań zostanie uruchomione z tym samym skryptem SLURM i w identycznym środowisku — z wyjątkiem wartości jego identyfikatora w tablicy. Wartość tego identyfikatora jest zapisywana w zmiennej środowiskowej SLURM_ARRAY_TASK_ID.

Na przykład, jeśli potrzebna jest tablica zadań z 10 elementami, ponumerowanymi od 1 do 10, polecenie przesłania byłoby następujące:

$ sbatch -a 1-10 array_script.sh

Można również określić wyraźne indeksy tablicy oddzielone przecinkami, albo dodać krok do określonego zakresu, używając „:”. W związku z tym poniższe polecenia są równoważne:

$ sbatch --array 0-20:4 array_script.sh
$ sbatch -a 0,4,8,12,16,20 array_script.sh

Ma końcu opcji -a może być dodany opcjonalny parametr, określający maksymalną liczbę elementów tablicy mogących, które mogą być uruchomione jednocześnie. Limit slotów jest określany przez dołączenie „%” do opcji -a po którym następuje wartość limitu. Na przykład, dwunastoelementową tablicę zadań z niesekwencyjnymi identyfikatorami i limitem slotów wynoszącym 3 można określić w następujący sposób:

$ sbatch -a 1-3,5-7,9-11,13-15%3 array_script.sh

Każde zadanie zawarte w tablicy zadań ma własną unikalną wartość indeksu w tablicy przechowywaną w zmiennej środowiskowej SLURM_ARRAY_TASK_ID. Wartość taj est dostępna w skrypcie zadania, tak jak każda inna zmienna środowiskowa. Jeśli zadanie uruchomiło skrypt powłoki bash, informacje o identyfikatorze tablicy zadania można wydrukować za pomocą następującego polecenia:

echo "Identyfikator tablicy elementu bieżącego zadania: ${SLURM_ARRAY_TASK_ID}"

Dostosowywanie danych dla tablicy zadań

Bardziej użytecznym wykorzystaniem indeksu w tablicy, pokazującym prawdziwą moc tablic, byłoby użycie go jako bezpośredniego lub pośredniego indeksu do danych przetwarzanych przez tablicę zadań.

Jedną z możliwości osiągnięcia tego celu jest użycie wartości SLURM_ARRAY_TASK_ID w celu zapewnienia niestandardowego zestawu parametrów wejściowych. Aby aby to zrobić, należy utworzyć plik tekstowy zawierający wiele wierszy, z których każdy składa się z szeregu wartości oddzielonych spacjami. W tym podejściu każdy wiersz w pliku danych zawiera parametry wejściowe wymagane przez jedno zadanie z tablicy. Skrypt SLURM należy zmodyfikować tak, aby zawierał on polecenie wczytujące właściwy wiersz pliku danych na podstawie parametru SLURM_ARRAY_TASK_ID. Istnieje wiele sposobów na odczytanie odpowiedniego wiersza z pliku danych. Poniżej pokazana jest przykładowa implementacja przy założeniu, że plik danych został nazwany data.dat i znajduje się on w tym samym katalogu, co skrypt uruchamiany dla każdego elementu tablicy zadań:

PARAMETERS=$(sed "${SLURM_ARRAY_TASK_ID}q;d" data.dat)

Zakładając, że program wykonywalny dla zadań w tej tablicy ma nazwę command.sh, skrypt SLURM powinien wyglądać jak poniżej:

./command.sh ${PARAMETERS}

Alternatywne podejście jest możliwe, jeśli unikalne parametry wejściowe wymagane przez każde zadanie w tablicy można obliczyć arytmetycznie. Na przykład, jeśli każda instancja skryptu command.sh wykonuje pętlę na jakimś zakresem wartości, w skrypcie SLURM można obliczyć maksymalne i minimalne wartości potrzebne dla każdego zadania bezpośrednio na podstawie wartości w zmiennej środowiskowej SLURM_ARRAY_TASK_ID. Jeśli zakres w każdym zadaniu obejmuje 1000 wartości, można by to zrobić, włączając do skryptu SLURM następujące polecenia:

MAX=$(echo "${SLURM_ARRAY_TASK_ID}*1000" | bc)
MIN=$(echo "(${SLURM_ARRAY_TASK_ID}-1)*1000" | bc)

W tym podejściu plik danych, o którym mowa powyżej (data.dat) nie jest potrzebny, a wywołanie skryptu SLURM uruchamiające polecenie command.sh może wyglądać następująco:

command.sh ${MIN} ${MAX}

Wzajemne zależności zadań

Czasami przydatne jest uzależnienie zadania od innego zadania. Zależności pomiędzy zadaniami są używane do odroczenia rozpoczęcia zadania do momentu spełnienia określonych wymagań. Są one określane za pomocą opcji --dependency (krócej -d) w linii poleceń wywołania sbatch lub w dyrektywie #SBATCH.

$ sbatch --dependency=<type:job_id[:job_id][,type:job_id[:job_id]]> ....

Istnieją następujące typy zależności:

Zależność

Opis

after:jobid[:jobid...]

zadanie może rozpocząć się po tym, jak określone zadania zostały rozpoczęte

afterany:jobid[:jobid...]

zadanie może rozpocząć się po tym, jak określone zadania zostały zakończone

afternotok:jobid[:jobid...]

zadanie może rozpocząć się po tym, jak określone zadania nie powiodły się

afterok:jobid[:jobid...]

zadanie może rozpocząć się po tym, jak określone zadania zostały ukończone pomyślnie

singleton

zadania mogą rozpocząć wykonywanie po wszystkich wcześniej uruchomionych zadaniach o tej samej nazwie i nazwie użytkownika. Jest to przydatne do zestawiania wyników grupy zadań lub do wysłania powiadomienia na koniec grupy zadań.

Aby skonfigurować potoki przy użyciu zależności zadań, najbardziej przydatnymi typami są afterany, afterok i singleton. Najprostszym sposobem jest użycie zależności afterok dla pojedynczych, następujących po sobie zadań. Na przykład:

$ sbatch job1.sh
12345
$ sbatch --dependency=afterok:12345 job2.sh

Teraz, gdy job1 zakończy się kodem wyjścia równym zero, job2 stanie się kwalifikuje się do planowania. Jeśli jednak job1 nie powiedzie się (zakończy się niezerowym kodem wyjścia), job2 kodem wyjścia), ``job2 nie zostanie zaplanowane, ale pozostanie w kolejce i musi być zostać anulowane ręcznie.

Alternatywnie, można użyć zależności afterany i sprawdzić, czy pomyślnego wykonania warunków wstępnych można wykonać w samym skrypcie zadania.

Uruchamianie zadań MPI

Zadania MPI są natywnie obsługiwane przez SLURM. Na obu klastrach dostępne są dwa warianty MPI są dostępne: MPICH i OpenMPI. Można wybrać jeden z nich poprzez załadowanie ref:module <modules>, używając jednego z poniższych poleceń:

$ module add openmpi

lub

$ module add mpich

Zalecany sposób uruchamiania aplikacji różni się w zależności od wybranego MPI. Jeśli używasz OpenMPI, powinieneś użyć mpirun w skrypcie wsadowym skrypcie wsadowym lub interaktywnej powłoce. W przypadku MPICH można po prostu uruchomić program za pomocą polecenia run. W obu przypadkach nie trzeba ręcznie określać liczby procesów ani węzłów. Te informacje są automatycznie dostarczane przez SLURM, w zależności od liczby przydzielonych zadań.

Przykłady:

#!/bin/bash
#SBATCH -n 8
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --mem=2G
#SBATCH --qos=normal
module add openmpi
mpirun aplikacja_openmpi
#!/bin/bash
#SBATCH -n 8
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --mem=2G
#SBATCH --qos=normal
module add mpich
srun aplikacja_mpich

Podstawowe polecenia SLURM

Akcja

Polecenie

Kolejkowania zadań

sbatch

Usunięcie zadania

scancel

Lista wszystkich zadań w kolejce

squeue

Lista wszystkich węzłów

sinfo

Wyświetlanie informacji o węzłach

scontrol show nodes

Czas rozpoczęcia zadania

queue --start

Informacje o zadaniach

scontrol show job

Najważniejsze zmienne środowiskowe

Opis Zmienna

Identyfikator zadania

$SLURM_JOB_ID

Katalog, z którego wywołano sbatch

$SLURM_SUBMIT_DIR

Host na którym wywołano sbatch

$SLURM_SUBMIT_HOST

Lista węzłów

$SLURM_JOB_NODELIST

Indeks w tablicy zadań

$SLURM_ARRAY_TASK_ID

Specyfikacja zadań

Opis

Dyrektywa

Dyrektywa w skrypcie

#SBATCH

Kolejka

-p [partycja] --qos=[qos]

Limit czasu wykonania

-t [dni-hh:mm:ss]

Plik wyjściowy

-o [nazwa_pliku]

Plik błędów

-e [nazwa_pliku]

Połączenie stdout/err

(użyj -o bez -e)

Powiadamianie

--mail-type=[zdarzenia]

Adres e-mail

--mail-user=[adres]

Nazwa zadania

-J [nazwa]

Restart zadania

--requeue --no-requeue

Rozmiar pamięci

-mem=[M|G|T] -mem-per-cpu=[M|G|T]

Liczba węzłów

-N [min[-max]]

Liczba procesorów

-n [ilość] -c [ilość]

Zależności zadania

-d [stan:id_zadania]

Tablice zadań

-a [specyfikacja_tablicy]

Zasoby ogólne

--gres=[zasób]