Zespół Fizyki Ciekłych Kryształów

Przedmiotem badań są jednowymiarowe i dwuwymiarowe odkształcenia pola direktora i związane z nimi zmiany transmisji optycznej warstw, bowiem efekty takie leżą u podstaw wszelkich zastosowań ciekłych kryształów.

Struktura domen dwuwymiarowych w warstwie nematyka.

Stosowane modele numeryczne oparte są na teorii continuum cechującej się dobrą zgodnością z doświadczeniem.

Tekstura węzłowa w warstwie nematyka.

Symulacje dotyczą struktur statycznych jak również dynamiki odkształceń. Uwzględniają transport ładunku w materiale ciekłokrystalicznym i przepływy cieczy nematycznej związane z odkształceniami.

Rozkład direktora i rozkład prędkości podczas narastania deformacji w warstwie.

M. Buczkowska, G. Derfel, “Backflow in flexoelectric nematic layers deformed by electric field”, Liquid Crystals, 42, (2) 169-175 (2014)

Celem symulacji numerycznych jest poznanie wpływu, jaki na właściwości sprężyste, reologiczne, elektryczne i optyczne warstw ciekłych kryształów nematycznych, mają parametry tych warstw, m.in. anizotropia dielektryczna, współczynniki fleksoelektryczne, koncentracja jonów, energia oddziaływania z powierzchniami elektrod, stałe elastyczne i współczynniki lepkości.

Zakresy występowania struktury planarnej, homeotropowej i hybrydowej w warstwach nematyków o różnych współczynnikach fleksoelektrycznych.

G. Derfel , “Stationary states of hybrid aligned flexoelectric nematic layers”, Liquid Crystals, 34, (10) 1201-1214, (2007)

Obszar występowania domen dwuwymiarowych w przestrzeni parametrów charakteryzujących własności dielektryczne, fleksoelektryczne i elastyczne.

G. Derfel, M. Buczkowska, “Numerical study of flexoelectric longitudinal domains”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 547, 213-221, ( 2011)

Kierownik zespołu

Ostatnie publikacje

  • M. Szmigielski, Stability conditions of a twist-bend nematic phase according to Barbero's theory, Phys. Rev. E 108(1), 014701, 2023
  • M. Szmigielski, Theoretical models of modulated nematic phases, Soft Matter 19(15), 2675-2704, 2023
  • M. Buczkowska, Influence of Parameters on Flexoelectro-Optic Effect in Cholesteric Liquid Crystals, Acta Phys. Pol. A 140(3), 258-264, 2021
  • M. Buczkowska, Spatially periodic deformations in hybrid aligned flexoelectric nematic layers, Liq. Cryst. 49(2), 277-282, 2021
  • M. Buczkowska, J. Graczykowski, Spatially periodic deformations in super-twisted flexoelectric nematic layers, Liq. Cryst. 48(3), 436-440, 2020