Deklaracja dostępności

Instytut Fizyki PŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fizyka.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-30. Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Serwis internetowy Instytutu Fizyki PŁ, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie strony:

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 217/221
90-005 Łódź
tel: 42 631 3641, 42 631 3969
e-mail: w7i71@adm.p.lodz.pl

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej:

dr inż. Michał Dobrski
kontakt telefoniczny: 42 631 36 67
e-mail: michal.dobrski@p.lodz.pl

mgr inż. Piotr Stroczyński
kontakt telefoniczny: 42 631 36 62
e-mail: piotr.sroczynski@p.lodz.pl

dr hab. inż. Maciej Dems
kontakt telefoniczny: 42 631 39 64
e-mail: maciej.dems@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
kontakt telefoniczny: 42 631 28 87 e-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej – bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Instytut Fizyki mieści się w budynkach B14 i B15.

Budynek B15

Łódź, ul. Wólczańska 217/221

Budynek posiada 2 kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Jedyne wejście do budynku jest od strony południowej z poziomu chodnika. Drzwi budynku są otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych jest umieszczony oznakowany przycisk dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika ochrony.

Budynek nie posiada windy. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne mają dostęp do Auli F1. Aby dostać się do Sekretariatu Instytutu Fizyki i pomieszczeń administracyjnych (brak podjazdu dla wózków),należy pokonać schody (6 stopni 17cz.). Dostęp do pierwszego piętra budynku B15 jest poprzez łącznik z budynkiem B14. W budynku B14 są windy (które w sposób głosowy informują o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a) i specjalnie przystosowany łącznik do budynku B15 na pierwszym piętrze. Wszystkie drzwi są otwierane ręcznie.

Wszystkie pomieszczenia na 1 piętrze są na jednym poziomie.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych toalet znajdujących się w bezpośrednio przylegającym budynku B14.

W budynku nie ma wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne w budynku dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach (szer. drzwi i przejść — min. 90 cm, szer. korytarzy min 100 cm).

Budynek B14

Łódź, ul. Wólczańska 217/221

Budynek posiada 5 kondygnacji. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do budynku jest tylko dla osób pełnosprawnych po schodach (brak podjazdu i windy). Do budynku B14 osoby niepełnosprawne (np. na wózku) mogą wejść przez główne wejście do budynku B15. Drzwi tego budynku są otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych budynku B15 jest umieszczony oznakowany przycisk dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika ochrony.

Dostęp do budynku jest poprzez łącznik pomiędzy B15 i B14.

W budynku B14 przy głównym wejściu jest pomieszczenie ochrony.

Dostęp do Auli 0.4 i 0.8 jest możliwy poprzez windę dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru.

Budynek posiada trzy windy osobowe, które w sposób głosowy informują o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Budynek umożliwia dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych (na kondygnacjach 0-3).

W budynku nie ma wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku wszystkie drzwi i ciągi komunikacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem pomieszczeń „Wieży”).

Drzwi w budynku są otwierane ręcznie (z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych, które są automatyczne).

W budynku nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących