Rada dyscypliny nauki fizyczne

Rada dyscypliny nauki fizyczne działa na podstawie §19 Statutu Politechniki Łódzkiej. Do jej obowiązków należy:

  1. przygotowanie założeń i projektu polityki naukowej i ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki fizyczne,
  2. realizacja zadań w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
  3. sprawowanie nadzzoru merytorycznego nad organizacją i kształceniem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.

W skład rady wchodzą następujące osoby: