Dostępne oprogramowanie

PLaSK

PLaSK jest dostępny poprzez moduł plask. Możliwe jest wybranie wersji skompilowanej z użycuem biblioteki OpenBLAS lub Intel MKL. Aby wybrać właściwą wersję, należy wpisać odpowiednio module load plask/openblas lub module load plask/mkl.

Dostępna jest również większoś poprzednich wersji PLaSKa. Aby móc z nich korzystać, należy wpisać module load oldplask, a następnie można wybrać stare wersje programu za pomocą polecenia module load plask/version.

Przykład:

$ module load oldplask
$ module load plask/2019.01.01

Aby zobaczyć wszystkie dostępne stare wersje, należy wpisać:

moduł load oldplask
moduł dostępny

MPB i Meep

MPB

MPB to darmowy pakiet oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym do badania kryształów fotonicznych. Aby z niego skorzystać, należy załadować moduł mpb. W celu użycia użyć wersji MPI programy MPB (MPICH lub OpenMPI), wystarczy załadować odpowiedni moduł MPI oprócz mpb i rozpocząć obliczenia za pomocą mpirun. W takim przypadku należy użyć pliku wykonywalnego mpb-mpi.

Przykład:

#!/bin/bash
#SBATCH --ntasks=8
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --mem=2G
#SBATCH --qos=normal

moduł add mpich
moduł add mpb

srun mpb-mpi plik_wejściowy.scm

Aby użyć interfejsu Pythona do MPB należy załadować moduł meep.

Meep

Meep to darmowy i otwarty pakiet oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych za pomocą metody FDTD (finite-difference time-domain, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu). Aby z niego skorzystać, należy załadować moduł meep. W celu użycia programu Meep w wersji MPI (MPICH lub OpenMPI), należy po prostu załadować odpowiedni moduł MPI jako dodatek do meep i rozpocząć obliczenia za pomocą mpirun.

Przykład:

#!/bin/bash
#SBATCH --ntasks=8
#SBATCH --time=6:00:00
#SBATCH --mem=8G
#SBATCH --qos=normal

moduł add mpich
moduł add meep

srun python plik_wejściowy_meep.py