Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
w dyscyplinie nauki fizyczne

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne poddaje pod głosowanie uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, po spełnieniu następujących warunków:

  1. Przynajmniej połowa ogólnej liczby recenzentów zawrze w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy (w przypadku nieparzystej ilości recenzentów, wymagane jest wnioskowanie o wyróżnienie pracy przez większość z nich).
  2. Recenzja zawiera uzasadnienie wniosku, o którym mowa w punkcie 1, podkreślające wyróżniającą jakość naukową przedstawionego w pracy osiągnięcia bądź jego wybitny potencjał aplikacyjny, wdrożeniowy lub istotne oddziaływanie społeczne.
  3. Obecni na obronie rozprawy recenzenci podtrzymają swoje wnioski podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej.
  4. Komisja Doktorska poprze w głosowaniu wniosek o wyróżnienie rozprawy zwykłą większością głosów.

W zaproszeniu do wykonania recenzji rozprawy doktorskiej dodaje się następującą informację:

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy, uprzejmie proszę o zawarcie go w treści recenzji wraz z uzasadnieniem wskazującym wyróżniającą jakość naukową przedstawionego w pracy osiągnięcia bądź jego wybitny potencjał aplikacyjny, wdrożeniowy lub istotne oddziaływanie społeczne.