Doświadczalne badania struktury i dynamiki ruchów molekularnych materiałów nisko- i wysokocząsteczkowych w oparciu o szerokopasmową spektroskopię dielektryczną.

Badania odpowiedzi dielektrycznej prowadzone są w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur. Szeroki zakres temperatur daje możliwość prześledzenia zmian przenikalności dielektrycznej np. przy przejściach fazowych. Stały monitoring dielektryczny jest również stosowany przy obserwacji kinetyki reakcji czy procesach starzenia się materiału.

Wyniki pomiarów dielektrycznych prowadzone w szerokim zakresie częstotliwości pozwalają niekiedy zaobserwować procesy relaksacyjne związane z ruchami molekularnymi grup dipolowych lub całych cząsteczek. W niskich częstotliwościach obserwuje się również wzrost odpowiedzi dielektrycznej związany z przewodnictwem stałoprądowym występującym w danym wysokooporowym materiale.

Interpretacja uzyskanych wyników jest dość złożona i zależy od wielu czynników takich jak rodzaju materiału czy rodzaj powierzchni kontaktowych. Znaczenie ma zarówno budowa cząsteczek jak i ich wzajemne oddziaływanie i położenie. Badania dielektryczne są niezwykle czułe na zmiany zachodzące w materiale, niejednorodność struktury, dlatego często stosowane są jako uzupełniające do testowania nowych materiałów.

Dla interpretacji wyników ważna jest również znajomość budowy molekularnej cząsteczki oraz położenie i ustawienie grup dipolowych w niej występujących. Stąd w naszej pracy badawczej stosujemy również szereg technik uzupełniających, pozwalających na uzyskanie informacji o geometrii cząsteczek czy strukturze wewnętrznej.