InTechFun - Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych

Projekt kluczowy InTechFun realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

UDA-POIG.01.03.01-00-159/08-00 (1 I 2009 – 31 XII 2013 r.)

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie roli sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wytworzenie mechanizmów stymulujących powstawanie innowacyjnych prac B+R ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy. Powyższe cele realizowane będą poprzez integrację kadry i infrastruktury badawczej jednostek reprezentujących różne sektory nauki — jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN i ośrodki akademickie — oraz wytyczenie ambitnych, a jednocześnie realistycznych zadań szczegółowych, integrujących kompetencje, wiedzę i doświadczenie poszczególnych zespołów i generujących efekt synergii w prowadzonych pracach B+R.

W kategoriach naukowo-badawczych przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnych technik i procesów dla realizacji nowych i ulepszonych materiałów i struktur, które będą zastosowane w przyrządach nanoelektronicznych i nanofotonicznych budowanych w oparciu o półprzewodniki szerokoprzerwowe: GaN, ZnO i SiC.

W kategoriach społecznych projekt ma realizować cele harmonijnego rozwoju społeczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Powinien przyczynić się do rozwoju kadry naukowej, wzrostu zatrudnienia w sektorze zaawansowanych technologii, oraz zwiększania roli MŚP (Małych i średnich Przedsiębiorstw) w gospodarce.

Rola Zespołu Fotoniki IFPŁ:

Zespół Fotoniki IFPŁ zajmuje się modelowaniem struktur kryształów fotonicznych z półprzewodników szerokoprzerwowych, modelowaniem zjawisk i projektowaniem konstrukcji źródeł promieniowania UV na bazie GaN i ZnO, także źródeł wykorzystujących kryształy fotoniczne, oraz analizą własności cieplnych przyrządów półprzewodnikowych.