Zespół Fizyki Ciekłych Kryształów

Przedmiotem badań są jednowymiarowe i dwuwymiarowe odkształcenia pola direktora i związane z nimi zmiany transmisji optycznej warstw, bowiem efekty takie leżą u podstaw wszelkich zastosowań ciekłych kryształów.

Struktura domen dwuwymiarowych w warstwie nematyka

Stosowane przez nas modele numeryczne oparte są na teorii continuum cechującej się dobrą zgodnością z doświadczeniem.

Tekstura węzłowa w warstwie nematyka

Symulacje dotyczą struktur statycznych jak również dynamiki odkształceń. Uwzględniają transport ładunku w materiale ciekłokrystalicznym i przepływy cieczy nematycznej związane z odkształceniami.

Rozkład direktora i rozkład prędkości podczas narastania deformacji w warstwie

Celem naszych symulacji numerycznych jest poznanie wpływu, jaki na właściwości sprężyste, reologiczne, elektryczne i optyczne warstw ciekłych kryształów nematycznych, mają parametry tych warstw, m.in. anizotropia dielektryczna, współczynniki fleksoelektryczne, koncentracja jonów, energia oddziaływania z powierzchniami elektrod, stałe elastyczne i współczynniki lepkości.

Zakresy występowania struktury planarnej, homeotropowej i hybrydowej w warstwach nematyków o różnych współczynnikach fleksoelektrycznych

Obszar występowania domen dwuwymiarowych w przestrzeni parametrów charakteryzujących własności dielektryczne (Δε), fleksoelektryczne (Δe2) i elastyczne (r)

Kierownik zespołu

Projekty zespołu

  • Brak projektów.